Real Organic Architecture

While I travelled around Sri Lanka before I left a few weeks ago I was lucky enough to visit the stunning jungle abode  of Sri Lankin artist Laki Senanayake which is called Diyabubula, near Dambulla.  Calling Laki an artist is a bit of an understandment, he is also known as draftsman, architect, artist,  painter, birdwatcher, naturalist, sculptor, inventor, gardener, landscaper, etc etc.  An artist in the mold of De Vinci perhaps.  We spent a lovely evening and beautiful rare cool night upon Lakis platform in the jungle, a house without walls that floats above his carefully flooded property.

(Click on the pictures for full size photos)

Laki worked as one of Geoffrey Bawa’s main draftsmen and landscape advisers, and without any formal training as such he has more knowledge of how to build both houses and landscapes than most other people on the island; architects or not.  His latest design invention, which he is happy for me to promote, is his startling a-frame palm tree house, or Areca Palm house, which can be seen below.

On first glance this looks like a tidily designed and well proportioned A-frame house with a raised timber platform inside to provide a bedroom and bathroom.  Upon close inspection I was startled to see that the Areca Palms are infact pre-grown and then re-planted on an angle to provide the primary structure.  As can be seen in the photos these palms are alive and still growing vertically! Because this construction process relies largely on pre-grown palms and labour (which is compartively cheap in Sri Lanka), it is a much cheaper model for housing than alternative conventional one or two bedroom options.  ( If anyone has any further questions about this amazing house and its construction please contact me mrbarnabyb(at)gmail.com and I’ll pass them onto Laki)

2 Replies to “Real Organic Architecture”

 1. 27 Ocak 2009
  Do?a organik mimari ile kazan?l?r
  Do?a ve insan ili?kileri aç?s?ndan organik mimarinin son derece önemli oldu?una dikkat çeken Mimar Mehmet Emin Akka?, organik mimariyle do?a ile bütünle?menin, do?an?n evden, evin do?adan faydalanmas?n?n amaçland???n? söyledi. Organik mimarinin, çevresiyle örtü?en, insana yak?n ve insanla iç içe olmas? gereken tasar?m prensiplerine sahip bir felsefesi oldu?unu ifade eden Akka?, ‘Organik mimari, insan?n ya?am ?eklini, do?ayla olan ili?kisini, toplumun psikolojik etmenlerini dengeleyen bir mimaridir’ dedi.
  Organik mimarinin Türkiye’de çok az kullan?ld???na dikkat çeken Mimar Akka?, ‘Organik mimari, mekân? sürekli ve sürdürebilir ?ekilde, canl? duygular?n?n bask? alt?nda tutmadan, tabiattan sa?acaklar?m?z?, ba?ta insano?lu olmak üzere, bütün canl?lar?n; sa?l???na, huzuruna ve özgürlü?üne özen göstererek, bar?nmaya çözüm getirme erdemidir’ dedi. Akka?, do?an?n mimarl?k için en kapsaml? kitap oldu?unu belirterek, do?adaki canl?lar?n organik mimari ö?retileriyle dolu oldu?unu söyledi. Mimar Akka?, ?öyle dedi: ‘Bülbül; keçi k?l?, melengiç sütü ve özellikli topra?? su ile kar??t?r?p, ola?anüstü ustal?k ve form ile yuva in?a ediyor. Ar? ise; geometriyi, mekânda ?s?nmay?-so?utmay?, kolektif çal??may?, mevcut araziyi en verimli kullanmay?, sava?lar?n iki taraf? da imha etti?ini, hepimizin birimiz ve birimizin hepimiz için ya?amas? gerekti?ini, adil hiyerar?iyi, k?tl?k olmadan evvel stoklamay?, yeteneklere göre s?n?fland?rmay?, maksimum verimlili?i ve k?skanman?n yerine-kendisi ile yar??arak yükselmeyi ö?retiyor. Kar?nca ?ehirle?meyi, araziyi bilinçli seçmeyi, bu günün i?ini yar?na b?rakmamay?, do?al afetlere kar?? önceden tedbir almay?, do?al malzemeyi verimli kullanmay?, sadece bireyi de?il mekân? da mikroplara kar?? ar?n?k etmeyi ve sorumluluklar?n? yerine getirme konusunda uzman.’

  ‘Mimar do?aya zarar vermemeli’
  Do?aya yabanc?la?an insanl???n kendisine de yabanc?la?t???n? dile getiren Mimar Mehmet Emin Akka?, ‘’Do?aya yabanc?la?mak beraberinde bencilli?i, zalimli?i, üretim k?s?rl???n?, haz?ra konmay? ve eme?e hoyratça davranmay? getiriyor’’ dedi. Organik mimarinin tabiata ve çevreye en uyumlu mimari oldu?unu söyleyen Akka?, ‘Mimar, do?aya zarar vermeden tasar?m yapmal?d?r. Çünkü as?l güzellik do?an?n kendisidir. Dokunulmam??, bakir kalm?? do?ad?r. Organik mimari ise bu zarar? minimuma indirmeye özen göstermektir. Do?adan ve yak?n çevreden elde edilmi? ta?, ah?ap, cam, toprak, ah?ap ve kireç gibi i?lenmemi?/yar? i?lenmi? ürünlerle tasar?m yap?l?rsa ba?ar?l? olur’ diye konu?tu.
  4 bin 850 y?l evvel Zerdü?tler taraf?ndan olu?turulmu? yap?lardaki harçlar?n tahlillerinden elde edilen sonuçlar?n organik mimarinin uzun y?llard?r kullan?ld???n? ortaya koydu?unu belirten Akka?, ?öyle devam etti: ‘4 bin 850 y?l evvel kullan?lm?? harc?n tahlilleri ?????nda, hiç inorganikli?e sapmadan malzememizi üretmeliyiz. Deprem ve do?al afetler bir kader de?ildir. Bir kar?nca kadar yerle?im yeri uygulam?yorsak, bu ihmalkârl?kt?r.’ ?nsan?n do?adan uzakla?t??? için organik mimariden de uzakla?t???n? belirten Akka?, do?al ta?, sönmemi? kireç, yak?lm?? kemik, ponza, organik yumurta ak?, ta? tozu gibi do?al malzemelerin kullan?ld??? organik mimaride, iç mekânlarda kullan?lan boyalar?n ise; ceviz ve nar kabuklar? suyundan elde edilen boya, ta? k?nas?, bö?ürtlen kökü boyalar?ndan olu?tu?u söyledi. Do?an?n do?ru okunmas? gerekti?ine i?aret eden Akka?, ‘T?pk? bir ruhanin kendini dinine adam??l??? misali, do?an?n ö?rencisi olunmal?. Tabiat?n dilini ö?renmeliyiz. Tabiata kar?? kopya çekmek, insanl??a her zaman zarar verir ve bizi tabiata kar?? suçlu konuma dü?ürür. Do?ay? yeniden canland?rmaya yönelik ba?kald?r? sadece bir erdem de?il, acil bir zorunluluktur’ dedi.

  Mardin mimarinin ba?kentidir
  Çocuklu?unda do?a ile iç içe oldu?u için organik mimariyi tercih etti?ini kaydeden Akka?, ‘Ö?renci evimin en büyük salonunda, 70 de?i?ik çe?it çiçek vard? ve bunlar?n tamam? canl? ve sa?l?kl? çiçeklerdi. Boy s?ralar?na göre anfi tiyatroda oturan seyirciler misali dizmi?tim, her gün çiçeklerime, o anki atmosferin ruhuma yans?tt??? melodilerle, y?llarca saz çald?m. Bir nevi betonlar?n içinde küçük bir tabiat olu?turmu?tum. Be?inci kattaki ö?renci evimin, ?ehrin manzaras?na hâkim balkondan, seher vakti uyan?p ku?lar?n do?a anaya da??l???n? seyrederken; hep, insano?lu bu beton y???nlar?n? bu kadar dü?manca ve hiçbir canl?ya bar?nak olu?turmadan, para h?rslar?ndan dolay?, sadece insanlar?n bir çat? alt?na yerle?mesi için, antik yap?lar? y?kmalar?na, ye?il alanlar? yok etmelerine ve tar?m arazilerine beton kondular y??malar?na anlam veremiyordum. Bu kötü gidi?at?n bir kader olmad???n?, sorumlu mimarlar?n daha ya?an?r bir do?aya ve do?adaki canl?lara dostça davranarak, bar?nma ihtiyaçlar?na çözüm getirebilece?ine hep inand?m.’ Mimarl?k diplomas?n? ald?ktan sonra tabiat dostu olabilmenin tabiat?n dilini ö?renmekten geçti?ini fark etti?ini belirten Akka?, Türkiye’nin mimari ba?kenti Mardin’e yerle?meye karar verdi?ini söyledi. 13 y?ll?k tecrübenin ard?ndan organik mimariye uygun projeler üretti?ini ifade eden Akka?, projelerini halkla birlikte hayata geçirdi?ini kaydetti.
  Organik mimari; canl?lara ve bitkilere benzer. Do?urgan ve yarat?c? rahim misalidir. Bu do?urgan tasar?mlar, t?pk? kuluçka evresini tamamlam?? civciv misali, zaman? geldi?inde, tasar?mlar?m kabu?unu k?r?p gözlerini ya?ama ac?yorlar.
  Mimar Kullan?c?lar Ad?na Karar Vermemelidir
  Herhangi bir ?ehirde, bölgede veya ülkede yapaca??m mimari üretimde, daha önceki bilgilerimin esiri olmamam için, yeni mimari üretimlerimi yapaca??m yerelde, tasar?mlara ba?lamadan evvel, giyimden-folklora, e?imden-bitki örtüsüne, kültürden-eski mimari dokuya kadar bir ara?t?rma yapt?ktan sonra, tasar?m eylemine ba?l?yorum. Buna kuluçkaya yatma evresi diyorum. Bu da orijinal bir üretimi olu?turman?n yan?nda, kullan?c?lar?n ruhunu, yuvaya nak? etmenin zeminini olu?turuyor. ??te o zaman ideal civciv gagas?n? kabuktan d??ar? ç?kar?yor diyebilirim.

  Mimar adaylar?na öneriler
  Do?aya zaman ay?rs?nlar, canl?lar? do?al ortamlar?nda incelesinler, zamanlar?n?n bir k?sm?n?, beton mekan/tesislerde, denizde geçireceklerine, bir da? köyüne gitsinler, köylülerin ya?am?n? yerinde görsünler.
  A?k?, cafe ve kantinlerden kurtars?nlar.
  Her bahar a?aç ve çiçek ekerek, büyümelerini takip etsinler.
  Teorik bilgilerle yetinmesinler.
  Kendilerini öyle donan?ml? bir hale getirsinler ki, kelimenin-çizginin gücünden, bireyin gücünü anlayan mertebeyi yakalas?nlar.
  Resim, heykel ve müzik ile akraba olsunlar.
  Kendi aralar?nda yaz kamplar? düzenlesinler.
  Babalar?n?n ayaklar? ile yürümesinler.
  Her y?l minimum bir ay, cep telefonunun ve bilgisayar?n olmad??? bakir bir do?ada kendilerine zaman ay?rs?nlar.
  Bir antik yerle?imi seyrederken, hayal güçlerine yüklenerek; acaba o dönemde ileti?im, ula??m, a?k, yemek, i? aletleri, inançlar? ve hedefleri neler idi? gibi sorular? kendilerine sorsunlar.
  Derslerin, sadece fakültenin belirledi?inden ibaret olmad???n?, yan? s?ra tabiata kar?? olan derslerimizin de oldu?unu bilerek, zamanlar?n? de?erlendirsinler.
  Yapacaklar? mimari üretimlerde ise ?u öneriyi incelesinler:
  Tabiat + canl?lar + co?rafi konum + kullan?c?lar?n zevk, imkânlar? ve ihtiyaçlar? + do?aya dost yap? malzemeleri = Yap?lacak % 100 organik mekânlar periyoduna dikkat etsinler. Çünkü bütün dersler tabiat?n kendisindedir. Mimara dü?en ise, bu dersleri iyi gözlemleyip hayata geçirmektir. Mimar Mehmet Emin AKKA? merrdo@hotmail.com 27 Ocak 2009

 2. Mehmet Emin AKKA?:
  “ Organik mimari’’, mekân? sürekli ve sürdürebilir ?ekilde, canl? duygular?n? bask? alt?nda tutmadan, tabiattan süzüleni, ba?ta insano?lu olmak üzere, bütün canl?lar?n; sa?l???na, huzuruna ve özgürlü?üne özen göstererek, bar?nmaya çözüm getirme erdemidir.
  Di?er bir deyi?le; do?ay? tahrip etmeden, bar?nma ihtiyac?m?z? gidermek amac?yla, tabii materyalleri, çevresindekiler ile bir bütünsellik ve uyum içinde uygulamaya “Organik Mimari”(Organic Architecture) diyebiliriz.
  Organik mimariden anlayaca??m?z; bir eser amac?na uygun ve çevresi ile uyum içinde olmal?d?r. Yap?lar?m?z; karde?li?in, bar?? içinde ya?aman?n ve tabiat uyumunun sembolü gibi durmal?d?r.
  Organik mimari yeni de?il, ancak do?adan uzakla?m?? olan insano?lu, organik mimariden de uzak kalm??t?r. Bu yabanc?la?ma sadece mimaride de?il; yemekte, giyimde, müzikte, a?kta ve kültürde de ayn?d?r. Ayn? zamanda birey, kendisine de yabanc?la?m??t?r. Bu da beraberinde endi?eyi, bencilli?i, zalimli?i, üretim k?s?rl???n?, haz?ra konmay? ve eme?e hoyratça davranmay? getiriyor.
  Do?a yasalar?na riayet etti?imiz sürece, do?a bize kaybettiklerimizi fazlas?yla geri verecektir. Bir mimar?n bu uyumu yakalayabilmesi için, tabiat?n asistan? (müridi) olmas? ve do?ay? do?ru okumas? gerekir. T?pk? bir ruhanin kendini dinine adam??l??? misali, do?an?n ö?rencisi olmal?. Tabiat?n dilini ö?renmeden, organik mimari uygulamalar? sakat olur. Tabiata kar?? kopya çekmek ise, insanl??a her zaman zarar verir ve bizi tabiata kar?? suçlu konuma dü?ürür. Bu da zamanla birikir ve felaketlere davetiye ç?kar?r.
  Tabiat? kutsal ve cömert bir ANNE olarak kavramam?z gerekir. ?htiyac?m?z? gidermeye çal???rken, tabii materyalleri, geri dönü?ümü kolay olan organik malzemeleri, çevresindekiler ile bir bütünsellik ve uyum içinde olan? kullanmal?y?z.
  Do?urgan do?a özgürle?meden, do?urgan di?inin özgürle?mesi gerçekçi olmaz. Mimarl?k di?i bir meslektir kan?mca. ?nsano?lu zaman? ve mekân? dürüst okumal?d?r ve k?s?rl??a hizmet etmemeli.
  DO?AYI YEN?DEN CANLANDIRMA’YA yönelik ba?kald?r?n?n sadece bir erdem de?il, acil bir zorunluluk oldu?unun fark?ndal???n? yakalamam?z ve h?zla örgütlememiz gerekir. Çünkü en bilge ö?retici, tabiatt?r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.